Webbplatsens överlägg

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att genomföra radonmätning på arbetsplatser. Radon är en osynlig, luktfri och färglös gas som kan öka risken för lungcancer vid långvarig exponering av för höga nivåer. Syftet med radonmätningen är att avgöra om halten av radon på arbetsplatsen överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 Bq/m3. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon cirka 500 fall av lungcancer varje år i Sverige och är därmed den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.

Radonmätning på arbetsplats

Radonmätning på arbetsplatser måste utföras under minst två månader, eller längre, under eldningssäsongen som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. Om det årliga genomsnittet av radonhalten under arbetstid överskrider den nationella referensnivån på 200 Bq/m3 måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska radonhalten. Referensnivån gäller för arbetsplatser, bostäder och allmänna lokaler.

Arbetsgivare i Sverige har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen, det inkluderar att skydda arbetstagare från radonexponering. 2018 trädde den nya Strålskyddslagen om radon på arbetsplatser i kraft, vilken ställer krav på arbetsgivare vars anställda utsätts för radonhalter över 200 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten delar tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser, och kraven regleras av både Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen. Enligt den nya strålskyddslagen, som infördes den 1 juni 2018, ska arbetsgivaren anmäla radonhalter över referensnivån på 200 Bq/m3 i årsmedelvärde till Strålsäkerhetsmyndigheten och tillämpa reglerna för att fastställa och begränsa exponeringen, samt dokumentera det.

Den 1:a oktober 2021 trädde en förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser i kraft. Syftet med den nya beskrivningen är att förbättra precisionen vid bestämning av radonhalten och ersätta den tidigare beskrivningen från 2004.

Radonmätning på arbetsplatser

Arbetsgivarens ansvar:

 • Att mäta radonhalten på arbetsplatsen.
 • Att vidta åtgärder om radonhalten överstiger 200 Bq/m³.
 • Att anmäla radonhalter över 200 Bq/m³ till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hälsorisker:

 • Långvarig exponering av radon kan leda till lungcancer.
 • Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.

Mätning:

 • Måste utföras under minst två månader under eldningssäsongen.
 • Följ Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Ny lag:

 • Den nya strålskyddslagen om radon på arbetsplatser trädde i kraft 2018.
 • Arbetsgivare måste anmäla radonhalter över 200 Bq/m³ till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Förbättrad metodbeskrivning:

 • En ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser trädde i kraft 2021.
 • Syftet är att förbättra precisionen vid mätning av radonhalten.

Sammanfattning:

Radonmätning på arbetsplatsen är en viktig del av arbetsmiljöarbetet och kan bidra till en säkrare och friskare arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ansvar för att mäta radonhalten och vidta åtgärder vid förhöjda halter.